เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน KY

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน KY

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน KY

เที่ยวจีน เขาซีซาน ตำหนักทอง สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย แชงกรีล่า เมืองเก่าจงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานมังกรหยก นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง อุทยานน้ำหยก ทะลสาบไป๋สุยเหอ สถานีรถไฟความเร็วสูง วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก

รหัสทัวร์

CN_KY00028

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

22 ก.พ. 67 - 24 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Kunming Airlines

เม.ย. 67

27,999฿

03-08

27,999฿

05-10

27,999฿

08-13

29,999฿

09-14

30,999฿

10-15

30,999฿

12-17

30,999฿

13-18

29,999฿

15-20

24,999฿

17-22

26,999฿

19-24

26,999฿

21-26

26,999฿

22-27

26,999฿

24-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

24,999

24,999

24,999

5,000

-

-

30

19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

-

-

30

21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

-

-

30

22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

-

-

30

24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

26,999

26,999

26,999

5,000

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง (-/-/-)

Day : 2

เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 3

เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 4

วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 5

อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 6

วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ (เช้า/กลางวัน/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

119-2-96431-4

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

พาราไดซ์ พาร์ค

175-260796-8

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

017-0-26712-1

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง