เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@ontraveltogether

Travel License : 11/12260

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน 3คืน (CI)

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน 3คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน ชิงจิ้ง ช้อปปิ้งจุใจ 5วัน 3คืน นอนบนเขาใกล้ ฟาร์มชิงจิ้ง สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต GLORIA OUTLETS เดินเล่นชิล-ชิล หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น มูวัดดัง วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

รหัสทัวร์

TW_CI00078

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ย. 67 - 23 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Airline

พ.ย. 67

23,900฿

01-05

23,900฿

07-11

23,900฿

22-26

ธ.ค. 67

25,900฿

05-09

23,900฿

19-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

23,900

23,900

23,900

6,000

10,000

18,900

26

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

23,900

23,900

23,900

6,000

10,000

18,900

26

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

23,900

23,900

23,900

6,000

10,000

18,900

26

05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

25,900

25,900

25,900

6,000

10,000

20,900

26

19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

23,900

23,900

23,900

6,000

10,000

18,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา - ชิงจิ้ง

Day : 3

ฟาร์มชิงจิ้ง - ชิงจิ้ง Skywalk – ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ซีหมินติง

Day : 4

ร้านเครื่องสำอางค์ – อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day : 5

วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – GLORIA OUTLETS - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

119-2-96431-4

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

พาราไดซ์ พาร์ค

175-260796-8

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท ออนทราเวล ทูเกทเตอร์ จำกัด

ซีคอน สแสควร์

017-0-26712-1

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง